www.poznanspozakamery.pl
facebook.com/poznanspozakamery

Wybory prezydenckie 2020

Wszystko o wyborach na prezydenta Polski w 2020 r. Sylwetki kandydatów, ich krótkie życiorysy i najważniejsze propozycje z programów, wyniki ostatnich sondaży, istotne informacje o głosowaniu.

Wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca 2020 r. Druga tura odbyła się w niedzielę 12 lipca.

WYNIKI DRUGIEJ TURY

WYNIKI PIERWSZEJ TURY

KANDYDACI NA PREZYDENTA


WAŻNE INFORMACJE O GŁOSOWANIU

Wybory prezydenckie pierwotnie miały się odbyć 10 maja 2020 r. Jednak z powodu epidemii i związanych z nią obostrzeń ich przeprowadzenie w normalny sposób okazało się niemożliwe.

Rządzący na początku kwietnia zaproponowali więc ustawę o "szczególnych warunkach" przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich. Zakładała głosowanie korespondencyjne dla wszystkich, przekazywała też wicepremierowi Jackowi Sasinowi i Poczcie Polskiej część zadań, przypisanych normalnie Państwowej Komisji Wyborczej.

Projekt ustawy ostro skrytykowali liczni eksperci. Wytykali m.in. luki w praktyce wykluczające z głosowania część wyborców (m.in. Polaków mieszkających za granicą) oraz niezgodny z prawem pospieszny tryb uchwalania przepisów o wyborach w Sejmie.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ USTAWY: Gdzie są luki w głosowaniu korespondencyjnym? Analizujemy punkt po punkcie

Mimo wszystko ustawę przegłosowano w Sejmie - przy sprzeciwie Senatu - zaledwie trzy dni przed 10 maja. Rządzący zapisali w niej też wątpliwą konstytucyjnie opcję przesunięcia ogłoszonych już wyborów np. na 17 albo 23 maja.

Wyborów korespondencyjnych nie udało się ostatecznie zorganizować. Formalnie nikt ich nie odwołał. Jednak w praktyce głosowanie nie doszło do skutku. Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że brak możliwości głosowania to sytuacja analogiczna, jak gdyby nie zgłosił się żaden kandydat, zatem wybory trzeba ogłosić na nowo.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek - mimo licznych wątpliwości prawnych, czy uchwała PKW i taki tryb rozpisania nowych wyborów jest prawidłowy - zarządziła nowe wybory prezydenckie na 28 czerwca. Ewentualna II tura odbędzie się 12 lipca. Takie terminy zaakceptowały wszystkie siły polityczne w parlamencie.


KONSTYTUCJA O WYBORACH PREZYDENCKICH

Art. 126.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Art. 127.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.

6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa.

Art. 128.

1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 129.

1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.

2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie.

3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 130.

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".